โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ,
หมู่ที่ 5 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

เขียนโดย Super User

นายพิฆเนศ  พาคำ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น

เบอร์โทรศัพท์ : 086-4456012

หมวด: