โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ,
หมู่ที่ 5 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เขียนโดย Super User
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   การจัดจ้าง 

 

 

 

  การจัดซื้อ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

หมวด: