โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ,
หมู่ที่ 5 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เขียนโดย Super User

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อวิทยฐานะ

ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

หมวด: