เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำอธิบาย

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) คือ ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง และสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเครือข่ายร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น การใช้ทรัพยากรเหล่านี้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก เมื่อมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นๆ ที่อยู่ห่างไกล เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ก็ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ได้กับคนทั่วโลก โดยใช้แอพพลิเคชั่น เช่น เว็บ อีเมลล์ เป็นต้น

ทำแบบทดสอบ

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

คำอธิบาย

ระบบปฏิบัติการเป็นระบบที่ใช้ควบคุมการทำงาน ระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์รอบข้างอื่นๆและ โปรแกรมสำเร็จรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ระบบปฏิบัติการ(OperatingSystem)เป็นซอฟต์แวร์ ชนิดหนึ่งจัดอยู่ในประเภท SystemSoftwareซึ่งเป็น โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมอุปกรณ์ทางด้าน ฮาร์ดแวร์ ให้ทำงานประสานกัน สั่งงานและจัดการให้ ระบบต่าง ๆทำงานกันได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ เช่นการรับข้อความจากคีย์บอร์ดการส่ง ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ และการจัดการแผ่นดิสก์ เป็นต้น

ทำแบบทดสอบ
Wanchai Tontan  Pingendo logo